Cenník

Cenník zdravotníckych výkonov, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, na základe žiadostí občanov, zamestnávateľa, inej fyzickej a právnickej osoby. V súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, zákon č. 578/ 2004 Z. z. o poskytovateľoch, zákon č. 577/ 2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov a podľa zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a nariadenia vlády SR č. 577/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdení zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti. (Na základe platných zákonných noriem)

Výkon konkrétnej činnostiCENA
O zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla20,00 €
O zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia /ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škôlka/2,50 €
O zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát3,00 €
O zdravotnej spôsobilosti pre pobyt v zahraničí, pre odlet lietadlom a pod.
v slovenčine
v cudzom jazyku
10,00 €
20,00 €
Vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov,
ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti vrátane vystavenia zdravotného preukazu
5,00 €

 

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe platných zákonných noriem)

Preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej, alebo právnickej osoby
/mimo preventívnych prehliadok hradených zdravotnou poisťovňou /
5,00 €
Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania10,00 €

Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo
zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod.
5,00 €
Odber krvi na vlastnú žiadosť5,00 €
Klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky10,00 €
Vyšetrenie bez poistenia10,00 €
Poplatok za CRP vyšetrenie na vlastnú žiadosť5,00 €

Administratívne výkony

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely2,50 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta2,50 €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občianskoprávne,
trestnoprávne a správne konanie na žiadosť občana
10,00 €
Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku10,00 €

Výkony pre komerčné poisťovne

Správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne5,00 €
Trvalé následky 3,00 €